1. Definities

  1. Overeenkomst : als de opdrachtgever de offerte aanvaardt wordt ze een overeenkomst.
  2. Training : een aantal lessen die bij elkaar horen.
  3. Les : een training bestaat uit een aantal lessen.
  4. De opdrachtgever : het bedrijf/ de instelling die de training afneemt voor een of meerdere medewerkers of een natuurlijke persoon.
  5. Cursist : de natuurlijke persoon die de training volgt.
  6. Efficiënt Frans Leren : de instelling die de training levert.

2. Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte. Gedurende veertien werkdagen na het sluiten van een overeenkomst heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos op te zeggen.

3. Annulering voor het begin van de training

Wanneer de opdrachtgever, voor aanvang, de training wil annuleren is zij een deel van de overeengekomen prijs verschuldigd.
3.1 Bij annulering tot een maand voor aanvang is de opdrachtgever 10% van de overeengekomen prijs verschuldigd.
3.2 Bij annulering minder dan een maand voor aanvang is de opdrachtgever 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

4. Beëindiging na het begin van de training

4.1 Als de cursist een reeds begonnen training stopt, neemt Efficiënt Frans Leren contact op met de opdrachtgever. Een andere cursist kan binnen drie maanden ingezet worden.
4.2 Mocht de opdrachtgever na het begin van de training willen stoppen, dan moet deze 50% van de resterende uren betalen.
4.3 Mocht er sprake zijn van restitutie door EFL, dan gebeurt het binnen 14 dagen.

5. Verhindering tijdens de training

5.1 Als een cursist, die deelneemt aan een groepstraining, verhinderd is voor een geplande les, gaat de les gewoon door. Voor een individuele training moet de cursist de verhindering tenminste 48 uur van te voren per mail doorgeven. Efficiënt Frans Leren zal de les verzetten.
5.2 Als de cursist de les minder dan 48 uur van tevoren afzegt, wordt de les in rekening gebracht.
5.3. Mocht de trainer verhinderd zijn, dan wordt dit tenminste 48 uur van te voren per mail doorgegeven. In overleg met de cursist wordt de training verzet. Bij langdurige verhindering van de trainer wordt een andere trainer ingezet.

6. Prijs

Efficiënt Frans Leren is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals BTW/belastingen) voordoen na het afsluiten van de overeenkomst, dan wel na het verzenden van de offerte.

7. Betaling

Efficiënt Frans Leren stuurt aan het begin van de training een factuur voor het hele bedrag. Deze factuur dient binnen 8 dagen te worden voldaan.

8. Vertrouwelijkheid

Efficiënt Frans Leren verplicht zich tot absolute geheimhouding over alle door de opdrachtgever en de cursisten ter beschikking gestelde informatie.

9. Intellectueel eigendom

9.1 Efficiënt Frans Leren behoudt te allen tijde alle rechten op het door haar gemaakte lesmateriaal.
9.2 Het in het vorige lid genoemde lesmateriaal mag zonder schriftelijke toestemming van Efficiënt Frans Leren noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Efficiënt Frans Leren verstrekt zijn.
9.3 Opdrachtgever vrijwaart Efficiënt Frans Leren voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

10. Vragen en klachten

10.1 Indien de cursist een klacht heeft over de training, dient de cursist deze klacht in eerste instantie te bespreken met de trainer. Als dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan de cursist binnen een redelijke termijn een schriftelijke klacht indienen bij Efficiënt Frans Leren.
10.2 Vragen van administratieve aard, vragen over de inhoud van de training en klachten worden door Efficiënt Frans Leren binnen 10 werkdagen beantwoord en Efficiënt Frans Leren streeft ernaar om die binnen 10 werkdagen af te handelen. Indien de klacht niet binnen 10 werkdagen kan worden afgehandeld, laat Efficiënt Frans Leren weten binnen welke termijn dit wel zal gebeuren.
10.3 Klachten worden vertrouwelijk afgehandeld.
10.4 Als de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, kan de cursist zich wenden tot de geschillen commissie (Dhr. Vliegenthart, ‘s-Gravenweg 400, 2905 LC Capelle aan den Ijssel). De kosten van het voorleggen van een klacht zijn € 75.
10.5 Het oordeel van de geschillencommissie is bindend.
10.6 De klacht wordt na afhandeling ten minstens 1 jaar bewaard.